Szukaj

System polityczny Niemiec

 Język niemiecki, Teksty niemieckie Język niemiecki, Teksty niemieckie

Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem - Bundestagiem z 662 miejscami.

Według Ustawy Zasadniczej  ustrój państwa określa pięć zasad: Niemcy są republiką demokratyczną, państwem federalnym, państwem prawa i państwem socjalnym.

"Republikańska" forma państwa znajduje swe konstytucyjne potwierdzenie głównie w nazwie "Republika Federalna Niemiec".

Na zewnątrz uwidacznia się tym, że głową państwa jest powołany w wyniku wyborów Prezydent Federalny. Podstawą demokratycznej formy państwa jest zasada suwerenności narodu. Konstytucja mówi, że "wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu" [napis na pomniku, upamiętniającym wydarzenie uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, który znajduje się w Mińsku Mazowieckim; w tym przypadku pasuje jak ulał].Ustawa Zasadnicza mówi o demokracji pośredniej, przedstawicielskiej. Znaczy to, że władza państwowa musi być uznana i zatwierdzona przez naród, ale nie jest bezpośrednio przez naród wykonywana. To zadanie (wykonawcze) spoczywa na "szczególnych organach" władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Naród spełnia swą władzę państwową (która mu się należy) przez [lub "w formie"] periodyczne wybory parlamentu. Formy demokracji bezpośredniej (np. referenda czy plebiscyty), Ustawa Zasadnicza przewiduje (w przeciwieństwie do niektórych konstytucji krajów związkowych) tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. nowy podział terytorialny federacji.  Co jeszcze ważne; Ustawa Zasadnicza głosi koncepcję tzw. "demokracji walczącej". Znaczy to, że wolność walki politycznej kończy się tam, gdzie próbuje się zlikwidować demokrację za pomocą środków demokratycznych.

Ma to swe konsekwencje np. w likwidowaniu partii (tzn. zakazania działalności), które zagrażają systemowi państwa (lub chcą go znieść), przez Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Konstytucyjna decyzja stworzenia państwa tak zwanego federatywnego, znaczy, że nie tylko federacja, ale także 16 jego krajów związkowych (Landów), ma status państwa. Poszczególne Landy posiadają własną, ograniczoną władzę państwową, które sprawują przy pomocy własnych organów ustawodawczych, sądowniczych i administracyjnych.

"Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu" -ta podstawowa zasada demokratyczna jest utrwalona w konstytucji. Naród sprawuje władzę państwową bezpośrednio w wyborach i głosowaniach i pośrednio przez szczególne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Organami konstytucyjnymi mającymi główne funkcje ustawodawcze są Bundestag i Bundesrat. Funkcjonowanie państwa jest przede wszystkim w gestii Rządu Federalnego z Kanclerzem Federalnym na czele i w gestii Prezydenta Federalnego. Funkcje jurysdykcyjne na szczeblu konstytucyjnym pełni Federalny Trybunał Konstytucyjny.

PREZYDENT FEDERALNY jest głową państwa RFN-u (Republiki Federalnej Niemiec). Wybiera go Zgromadzenie Federalne; organ konstytucyjny, zbierający się tylko w tym celu. Składa się ono z posłów do Bundestagu i takiej samej liczby delegatów wybranych  przez parlamenty krajów związkowych (Landy). Często nominowane także są zasłużone osobistości cieszące się powszechnym szacunkiem, a nie będące członkiem parlamentu krajowego. Prezydent wybierany jest większością głosów Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję.

 • Prezydent reprezentuje RFN na arenie międzynarodowej
 • Zawiera w imieniu federacji umowy z obcymi państwami, przyjmuje i akredytuje ambasadorów
 • Polityka zagraniczna nie leży w jego gestii
 • Prezydent mianuje i odwołuje sędziów sądów federalnych, urzędników państwowych na szczeblu federacji, oficerów i podoficerów
 • Może ułaskawiać przestępców
 • Bada zgodność ustaw z konstytucją (później ogłaszane w Federalnym Dzienniku Ustaw)
 • Przedstawia Bundestagowi kandydata na urząd Kanclerza Federalnego
 • Na wniosek Kanclerza mianuje i odwołuje ministrów
 • Jeśli wniosek Kanclerza o udzielenie mu wotum zaufania zostanie odrzucony przez Bundestag, Prezydent może na wniosek Kanclerz rozwiązać Bundestag
 • Jest symbolem jedności politycznej, elementem jednoczącym państwo i ustrój konstytucyjny, stojącym ponad wszelkimi podziałami partyjnymi.

BUNDESTAG jest reprezentantem narodu RFN, wybierany przez naród raz na cztery lata. Jego przedterminowe rozwiązanie jest możliwy jedynie w wyjątkowych sytuacjach i leży w kompetencji prezydenta.

Najważniejszymi zadaniami Bundestagu są prace ustawodawcze, wybór kanclerza i kontrola rządu.

BUNDESRAT to organ przedstawicielski szesnastu krajów związkowych (Landów), współuczestniczy w procesie ustawodawczym i w administrowaniu federacją.

W przeciwieństwie do systemu senackiego w takich federacjach, jak USA czy Szwajcaria, Bundesrat nie składa się z wybieranych przedstawicieli narodu. Tworzą go członkowie rządów krajowych lub także ich pełnomocnicy. W zależności od liczby mieszkańców poszczególne kraje związkowe posiadają w nim trzy, cztery, pięć lub sześć głosów. Mogą być one oddawane tylko jednomyślnie. Ponad połowa wszystkich ustaw wymaga przyjęcia przez Bundesrat, tzn. że nie mogą one wejść w życie bez ich przyjęcia przez Bundesrat lub wbrew jego woli.

Wszystkie zmiany konstytucji wymagają przyjęcia przez Bundesrat większością dwóch trzecich głosów. W pozostałych przypadkach Bundesrat ma tylko prawo weta, które Bundestag może przegłosować. Jeśli Bundestag i Bundesrat nie mogą dojść do porozumienia, zostaje powołana specjalna komisja mediacyjna, złożona z członków obu izb (najczęściej znajdują kompromis).

RZĄD FEDERALNY to tzw. "gabinet", składa się z Kanclerza Federalnego i z ministrów federalnych.

Kanclerz, w stosunku do ministrów, zajmuje w rządzie suwerenną, nadrzędną pozycję.

 • Tylko jemu przysługuje prawo tworzenia rządu: wybiera ministrów i występuje do prezydenta z wiążącą propozycją ich mianowania bądź odwołania.
 • Ustala on wytyczne polityki rządowej (w ramach tych wytycznych ministrowie federalni kierują swoimi resortami samodzielnie i na własną odpowiedzialność).
 • Musi uwzględniać uzgodnienia koalicyjne Niemiecki system rządowy określany jest jako "demokracja kanclerska".
 • Kanclerz Federalny jest jedynym członkiem rządu wybieranym przez parlament i tylko przed nim odpowiada

FEDERALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY  czuwa, by postanowienia Ustawy Zasadniczej były wypełniane.

 • Rozstrzyga spory między federacją a krajami związkowymi lub między poszczególnymi organami federacji
 • Tylko jemu wolno orzec, czy jakaś partia zagraża wolnościowo-demokratycznemu ustrojowi prawnemu i w związku z tym jest sprzeczna z konstytucją (zarządza jej rozwiązanie)
 • Bada ustawy krajowe i federalne pod kątem ich zgodności z Ustawą Zasadniczą (jeśli jakaś jest sprzeczna to ogłasza zakaz jej stosowania)

Każdy obywatel ma prawo złożenia zażalenia konstytucyjnego, jeśli uzna, że państwo naruszyło jego prawa podstawowe (przedtem z reguły, musi zostać negatywnie rozpatrzona przez instancja sądowe).

Jak sama nazwa państwa wskazuje, RFN składa się z krajów związkowych (16-tu). Kraje związkowe nie są prowincjami, ale państwami z własnymi władzami państwowymi, które muszą odpowiadać pewnym zasadom zawartym w Ustawie Zasadniczej.

Kompetencje krajów związkowych:

 • Pewne dziedziny ustawodawstwa, które obejmuje prawo danej federacji (np. szkolnictwo wyższe, ochrona środowiska czy gospodarka przestrzenna)
 • Własna administracja (obejmującą jedynie służbę dyplomatyczną, pośrednictwo w pracy, służbę celną, policję graniczną i wojsko).
 • Co ważne; sądy (federalne) nie dbają o jednolitą wykładnię prawa.
 • Te dziedziny życia, których nie wypełnia federacja i te, które nie są przydzielone federacji (na podst. Ustawy Zasadniczej); np.: oświata, kultura, policja
 • Siła krajów związkowych (ta właściwa) to uczestnictwo (przez Bundesrat) w pracach ustawodawczych federacji.

Partie polityczne odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu polityki. "Partie uczestniczą w procesie tworzenia politycznej woli narodu. Istnieje wolność ich tworzenia. Ich wewnętrzna struktura musi odpowiadać zasadom demokratycznym. Muszą się publicznie rozliczać z pochodzenia środków finansowych."

 Ustawa Zasadnicza RFN została ustanowiona w 1949 roku, by życie państwa mogło przebiegać w ramach wolnościowo-demokratycznego porządku. Z czasem U.Z. stała się fundamentem stabilnego społeczeństwa demokratycznego.

góra strony
Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis języki obce memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis języki obce memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ciekawe ebooki edukacyjne

Szybka nauka języków obcych Język niemiecki
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Angielskie czasy Język niemiecki
Poznaj 7 czasów, które wystarczą Ci do sprawnej komunikacji. Po co uczyć się wszystkich czasów angielskich? Przecież Anglicy używają najczęściej tylko kilku z nich!

Język angielski Język niemiecki
Repetytorium gramatyczne dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Prawie 230 stron.

Business English dla każdego Język niemiecki
Naucz się rozmawiać po angielsku przez telefon, negocjować, odczytywać działania matematyczne, analizować statystyki, pisać raporty, CV, faktury, ogłoszenia i wiele innych biznesowych pism

Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego Język niemiecki
Poznaj czyhające na Ciebie pułapki i zaskakujące ciekawostki w języku niemieckim!

Matura ustna z języka angielskiego Język niemiecki
Egzaminator radzi, jak zdać maturę, nie będąc orłem z angielskiego. Ponadto wiele rad i pożytecznych wskazówek, w jaki sposób najlepiej zaprezentować swoją wiedzę w trakcie egzaminu.

Język niemiecki Język niemiecki


Dodaj pracę !!!
Dodawanie prac
chwilowo wstrzymane